አማርኛ (Amharic) Verb Vocabulary (Intermediate)

Here are a few vocabulary lists and exercises using VERBS! These aren’t the most basic verbs (eat, sleep, etc), so if you’re not familiar with those, that’s probably a more practical place to start. For those who have the basic ones down, here are some useful next steps!

SET A:

to sitመቀመጥ/mäk’ämät’to cryማልቀስ/malk’äs
to stopማቆም/mak’omto changeመቀየር/mäk’äyär
to bargainመከራከር/mäkärakärto boilማፍላት/maflat
to holdማያዝ/mayazto wearመልበስ/mälbäs
to practiceመለማመድ/mälämamädto payመክፋል/mäkfal

EXERCISE: Translate the given sentences into Amharic, paying attention to tense (past/present).

I practice every day. ___________________________We bargained. ___________________________She changed houses. ___________________________
He sat. ___________________________They wear uniforms. ___________________________I pay rent. ___________________________
You (pl.) cried. ___________________________You (f.) payed. ___________________________You (m.) boiled coffee. ___________________________
I boil tea. ___________________________We practiced English. ___________________________The donkey stopped. ___________________________

EXERCISE: Select the best answer from the given options.

Select the best answer out of the given options.

 1. ዉድ ነው። __________ አለብሽ።
  wud näw. __________ aläbïš.
  a. መክፋል/mäkfal b. መለማመድ/mälämamäd c. መከራከር/mäkärakär
 2. መኪናዎች __________  ምክንያቱም የትራፊክ መብራት ቀይ ነው።
  mäkinawoč __________ mïkïnyatum yätrafik mäbrat k’äy näw:
  a. ያዘሉ/yazalu b. ይቆማሉ/yïk’omalu c. ይከፋሉ/yïkäfalu
 3. ቤቴ ምጥፎ ነው። __________  እፈልጋላሁ።
  bete mït’fo näw. __________ ïfälgalahu.
  a. መቀየር/mäk’äyär b. መከራከር/mäkärakär c. መክፋል/mäkfal
 4. ደመወዜ ፒስኮር __________።
  dämäwäze PisKor __________ .
  a. ይከፋል/yïkäfal b. ይለብሳል/yïläbsal c. ያፈላል/yafälal
 5. ዛሬ ቅዳሜ ስለሆነ፣ ተማሪዎች ዩኒፎርማቸው __________ ።
  zare k’ïdame sïlähonä, tämariwoč yuniformačäw __________.
  a. አያፈሉም/ayafälum b. አያቆሙም/ayak’omum c. አይለብሱም/ayläbsum

SET B:

to sendመላክ/mälakto be lateማርፈድ/marfäd
to fix/repairማጠገን/mat’ägänto call (on the phone)መድወል/mädwäl
to decorateማስጌጥ/masget’to flyመብረር/mäbrär
to celebrateማክበር/makbärto receiveመቀበል/mäk’äbäl
to cutመቁረጥ/mäk’urät’to describeመግለፅ/mägläs’

SET C:

to rememberማስታወስ/mastawästo driveማሽከርከር/maškärkär
to replaceመተካት/mätäkatto stealመስረቅ/mäsräk’
to restማደር/madärto begመለመን/mälämän
to winማሽነፍ/mašnäfto give birthመውለድ/mäwläd

EXERCISE: Match the given verbs to the most relevant noun (they’re not necessarily logical “objects” for the verbs, just simply related words. For example, “bed” would be a related word to “sleep”).

1. ____ ማሽነፍ/mašnäfሀ. መኪና/mäkina
2. ____ ማሽከርከር/maškärkärለ. ሌባ/leba
3. ____ መውለድ/mäwlädሐ. ልጅ/lïj
4. ____ ማስታወስ/mastawäsመ. ውድድር/wïdïrdïr
5. ____ መስረቅ/mäsräk’ሰ. አይምሮ/aymïro

EXERCISE: Fill in the blanks in the following sentences by conjugating the verb in parentheses according to the sentence.

ስልኬ _______________ (መተካት) ምክንያቱም ሌላው ስልክ ያማይሰራ ስለሆነ።
sïlku _______________ (mätäkat) mïkïnyatum lelaw sïlk yamaysära sïlähonä.

አልማዝ፣ ኢንደምን _______________ (ማደር)?
almaz, ïndämïn _______________ (madär)?

በገበያ ጊዜ፣ ወንዱ መንገድ ላይ _______________ (መለመን)።
bägäbäya gize, wändu mängäd lay _______________ (mälämän).

እሷ ሁለት ልጆች _______________ (መውለድ)።
ïswa hulät lïjoč _______________ (mäwläd).

አሜሪካ ውስት፣ ትምህርትቤት ውስጥ ተማሪዎች _______________ (ማሽከርከር) ይማራሉ።
amerika wïst’, tïmhïrtbet wïst’ tämariwoc _______________ (maškärkär) yïmaralu.

EXERCISE: Translate the following into Amharic:

Stop him! He stole my phone!
______________________________________________

Do you remember your childhood?
______________________________________________

My shoes are worn out, so I want to replace them.
______________________________________________

The students worked hard and won the competition!
______________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s